• 44 jaar ervaring in speciale diëten voor onderzoeksdieren
  • Optimale kwaliteit
nl
Menu

Algemene voorwaarden

  • De prijsverhoging, kosten of andere gevolgen voortvloeiende uit alle eventuele regeringsmaatregelen, welke met betrekking tot onze goederen worden getroffen, zijn geheel ten laste en voor risico van de koper.
  • Onze goederen worden aanzien als afgeleverd op het opgegeven leveringsadres.
  • Om geldig te zijn, dienen andere klachten ons gedaan te worden binnen de 8 kalenderdagen,  na levering der goederen, per aangetekend schrijven.
  • Indien er geen ander betalingsvorm op de facturen vermeld is, zijn deze contant betaalbaar en zonder korting.
  • Indien de factuur niet contant betaald is of niet betaald werd op de overeengekomen vervaldag zal er zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 5,5% per jaar tot op de datum van algehele betaling, en tevens een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20% van het verschuldigd factuurbedrag berekend worden, en dit met een minimum van € 25,00.
  • Al onze rekeningen zijn betaalbaar te Oud-Turnhout. Ons akkoord omtrent gelijk welke ander betalingswijze doet hieraan geen afbreuk.
  • In geval van betwistingen zijn alleen de Rechtbanken van Turnhout bevoegd.